Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A
Stan prawny: grudzień 2021r.
Linki sponsorowane

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 21 - 22

Art. 21.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn. zm.)10) w art. 87 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz do: pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679), żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, ubezpieczonych odbywających zastępcze formy służby wojskowej, a także pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.".

Art. 22.

W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 1182) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 14: a) w lit. a: - tiret piąte otrzymuje brzmienie: "- po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: "12a) wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania posiłków lub napojów bezalkoholowych (z wyjątkiem ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu) - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł; zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy pracodawca zawarł z jednostką specjalizującą się w przygotowywaniu i wydawaniu posiłków umowę, której przedmiotem jest wydawanie pracownikom napojów bezalkoholowych i wyłącznie gotowych posiłków," ",- tiret szesnaste otrzymuje brzmienie: "- w pkt 49 lit. b) otrzymuje brzmienie: "b) świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2 280 zł," ", - tiret dziewiętnaste otrzymuje brzmienie: "- pkt 67 otrzymuje brzmienie: "67) wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami są w szczególności: bony towarowe, paczki świąteczne dla dzieci, bilety na imprezy sportowe lub kulturalne," ", - tiret dwudzieste otrzymuje brzmienie: "- po pkt 68 dodaje się pkt 68a w brzmieniu: "68a) wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego świadczeń nie przekracza kwoty 76 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym," ", - tiret dwudzieste pierwsze otrzymuje brzmienie: "- pkt 77 otrzymuje brzmienie: "77) równoważniki pieniężne za brak kwatery, wypłacone: funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej - do wysokości nieprzekraczającej kwoty 2 280 zł," ", - tiret dwudzieste piąte otrzymuje brzmienie: "- po pkt 110 dodaje się pkt 111 i 112 w brzmieniu: "111) oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów, 112) wartość świadczeń ponoszonych za pracownika z tytułu: a) zwrotu kosztów dojazdu do zakładu pracy, b) bezpłatnego zakwaterowania - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2 280 zł - jeżeli obowiązek ponoszenia tych świadczeń przez pracodawcę wynika wprost z przepisów innych ustaw." ", b) lit. c otrzymuje brzmienie: "c) po ust. 10 dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: "11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, ma zastosowanie wyłącznie do posiłków: 1) spożywanych przez pracowników, do których obowiązków należy: a) przygotowywanie i wydawanie tych posiłków, b) nadzór nad przygotowywaniem i wydawaniem tych posiłków, 2) innych niż wymienione w pkt 1, jeżeli ich otrzymanie wynika z: a) przepisów odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, b) układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł. 12. W przypadku otrzymywania przez pracownika świadczeń związanych z wyżywieniem wymienionych w ust. 1 pkt 11, 12 i 12a, pracownikom przysługuje zwolnienie tylko z jednego tytułu." "; 2) w pkt 23 lit. d otrzymuje brzmienie: "d) pkt 30 otrzymuje brzmienie: "30) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem: a) wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw - do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł," ".

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 3 - 5
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 6 - 7
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 8 - 9
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 10 - 11
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 12 - 14
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 15 - 16
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 17 - 20
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 21 - 22
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 23 - 24

Linki sponsorowane

Pytania prawne (1):
Większe okno
Gość
2012-08-24 16:36:39
Odpowiedzi: 0
jeżeli przepracowałam 3 miesiące w tym roku teraz nie pracuje czy należą mi się paczki świąteczne dla dzieci
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie