Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A
Stan prawny: grudzień 2021r.
Linki sponsorowane

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 17 - 20

Art. 17.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.)6) w art. 123 w § 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: "Wynagrodzenie przysługujące skazanemu nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.".

Art. 18.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)7) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) najniższym wynagrodzeniu - oznacza to minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów,".

Art. 19.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.)8) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 18 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: "5) żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, z zastrzeżeniem pkt 6, i ubezpieczonych odbywających zastępcze formy służby wojskowej, a także pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej - stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10."; 2) w art. 18 w ust. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: "5a) duchownych - stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej "kwotą minimalnego wynagrodzenia", z zastrzeżeniem ust. 9 i 10,".

Art. 20.

W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.)9) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 11: a) w ust. 3: - w pkt 7 wyrazy "trzykrotności najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy" zastępuje się wyrazami "2 280 zł", - w pkt 12 wyrazy "odpowiadającą 20% najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy" zastępuje się wyrazami "152 zł", b) w ust. 7 wyrazy "dwunastokrotności kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy" zastępuje się wyrazami "kwoty 9 120 zł", c) dodaje się ust. 10 w brzmieniu: "10. Począwszy od roku podatkowego 2004, corocznie ulegają podwyższeniu kwoty określone w ust. 3 pkt 7 i 12 oraz w ust. 7 - w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen, o którym mowa w art. 27 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym."; 2) w art. 53: a) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: "6. Ulga uczniowska z tytułu wyszkolenia jednego pracownika wynosi: 1) 4 560 zł - przy okresie szkolenia do 24 miesięcy, 2) 7 600 zł - przy okresie szkolenia ponad 24 miesiące. 7. Ulgę uczniowską stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu ulgi, z tym że przy ustalaniu kwoty ulgi, o której mowa w ust. 6, przyjmuje się kwotę obowiązującą w roku podatkowym, w którym zakończono szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu.", b) dodaje się ust. 17 w brzmieniu: "17. Począwszy od roku podatkowego 2004, corocznie ulegają podwyższeniu kwoty określone w ust. 6 - w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen, o którym mowa w art. 27 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym."; 3) w art. 55 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu: "2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłasza, w drodze rozporządzenia, na podstawie komunikatu, o którym mowa w art. 27 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym, kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 7 i 12, w ust. 7 oraz w art. 53 ust. 6, z uwzględnieniem zasady określonej w art. 27 ust. 5a ustawy o podatku dochodowym.".

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 3 - 5
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 6 - 7
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 8 - 9
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 10 - 11
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 12 - 14
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 15 - 16
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 17 - 20
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 21 - 22
Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę art. 23 - 24

Linki sponsorowane

Pytania prawne (1):
Większe okno
jakrat
2017-02-27 16:36:27
Odpowiedzi: 0
Stosowanie przez pracodawcow ustawy o minimalnym wynag.z 2002r.(nie placa za nocki pracownikom).W moim przypadku zmieniono umowe(porozumienie stron).I tak przechodzac na stanowisko o wyzszych kwalifikacjach,mam minimalne wynagrodzenie!I tak je poprzednio mialem,ale dostawalem dod.nocny,a teraz juz nie!Horror!Czy pracodawca może tą ustawe stosowac jak chce?!Prosze o rade,pomoc.
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie