Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A

Kodeks pracy

Polskie prawo pracy
Stan prawny: grudzień 2022r.
Linki sponsorowane

PRZEPISY OGÓLNE

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Art. 183a.

§1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.

§3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

§4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

§5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:

§6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

§7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

Art. 183b.

§1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2-4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności:

§2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania, proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, polegające na:

§3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, przez zmniejszenie na korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.

§4. Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, ze względu na religię, wyznanie lub światopogląd jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, proporcjonalnym do osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to również wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec etyki kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie.

Art. 183c.

§1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

§2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.

§3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Art. 183d.

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 183e.

§1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Większe okno
Gość
2015-01-23 16:33:03
Odpowiedzi: 0
Witam, opiszę sytuację do której mam pytanie. Pracownik na polecenie kierownika prosi o wykonanie pewnej czynności związanej z obowiązkami pracownika, natomiast pracownik przy współpracownikach z pretensjami mówi że nie ma w tej chwili czsu gdyż zajmuje się sprawami ważniejszymi co powoduje że kierownik prosi o rozmowę na osobności i zwraca uwagę pracownikowi mówiąc ze to jest polecenie służbowe i prosi o jego wykonanie. Powstaje dyskusja które sprawy są ważniejsze i kierownik mówi cytuję " nikt na siłę cię tu nie trzyma praca to twój wybór ". Pracownik zarzuca kierownikowi iż tym stwierdzeniem naryszył jego godność i ociera się to o mobbing czego nie omieszka zgłosić. Czy pracownik miał racje mówiąc ze to jest mobbing? podkreślę iż romowa toczyła się w nerwowej atmosferze na osobności natomiast nikt na nikogo nie podnosił głosu.
Gość
2015-01-29 15:04:11
Odpowiedzi: 0
Czy rada nadzorcza spółdzielni może podnieść stawki zaszeregowania dwóm z trzech członków zarządu.czy jest to dyskryminacja?Trzeci członek zarządu pozostaje na poprzedniej stawce.
Gość
2015-03-04 21:59:26
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie zasadnicze pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony z innymi pracownikami gorzej uposażonymi, zatrudnionymi na czas określony. Podkreślę, że wszyscy wykonują takie same czynności, na takich samych stanowiskach.
Gość
2015-06-29 10:20:36
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może wyznaczyć miejsce pracy dla kilku pracowników w dowolnej odległości od miejsca zamieszkania bez wypłacania dodatkowej gratyfikacji.
Gregory Peck
2015-07-01 22:44:31
Odpowiedzi: 0
W marcu tego roku w mojej firmie w której pracuję, wszyscy dostali aneksy do umowy o pracę oprócz mnie. Kiedy zapytałem się dlaczego ja nie dostałem, Kierownik powiedział ,że rozmawia z Szefem o zmianie stanowiska dla mnie. Sprawa miała się wyjaśnić do końca kwartału. Jednak kwartał się skończył a ja nadal nie dostałem żadnej odpowiedzi od niego. W tym momencie jestem stratny 3 miesiące podwyżki. Czy mogę założyć sprawę w Sądzie Pracy z tego powodu domagając się odszkodowania? I jakie mogło by to być odszkodowanie ( wysykość ) .
Bogumiła
2015-09-17 13:03:52
Odpowiedzi: 0
Cześć ;-) pracuję w przedszkolu od 1988 roku. Przyjmując się do pracy starsze koleżanki przekazały mi pewne zasady i podział pracy, które były
Gość
2015-09-17 13:17:19
Odpowiedzi: 0
Cześć ;-) pracuję w przedszkolu od 1988 roku. Przyjmując się do pracy starsze koleżanki przekazały mi pewne zasady i obowiązki, które były przekazywane każdemu nowemu pracownikowi. Zmieniały się dyrektorki,a zakres obowiązków się nie zmieniał. W tym roku objęła stanowisko nowa dyrektora i w zastępstwie za chorą koleżankę przyjęła swoją młodą protegowaną. Okazało się, że cały dotychczasowy zakres obowiązków został podporządkowany pod nową pracownice. Zdanie i prośby trzech pracownic po 50-tce nie są brane pod uwagę.!!! Czy muszę się zgodzić po tylu latach pracy na lekceważenie i nowe zasady pracy? Proszę odpisz!
Gość
2016-04-07 17:01:53
Odpowiedzi: 0
czy można zatrudnić na umowę cywilno-prawną kierownika komórki organizacyjnej np. kierownika oddziału szpitalnego
krystyna
2016-04-07 17:06:07
Odpowiedzi: 1
czy można na umowę cywilno-prawną zatrudnić kierownika oddziału szpitalnego
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-08 09:51:56
Oczywiście, teraz duża część lekarzy świadczy usługi w ramach np. umów kontraktowych opartych na działalności gospodarczej w formie indywidualnej praktyki lekarskiej. Jeżeli jest rozpisany na to stanowisko konkurs, można w ogłoszeniu wskazać proponowaną formę zatrudnienia np. umowa o pracę i cywilnoprawna do wyboru przez pracownika.
Dodaj odpowiedź
Gość
2016-04-12 20:36:24
Odpowiedzi: 1
Czy pracodawca może odmówić rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, jeśli pracownik nie chce wykorzystać urlopu przed przejściem na emeryturę? Pracodawca chce sam wypowiedzieć umowę o pracę po nabyciu praw emerytalnych przez pracownika.
Odpowiedzi (1):
Daenerys
2016-04-14 12:00:59
Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron odbywa się przy obopólnej zgodzie, jeżeli któraś ze stron, pracownik lub pracodawca nie wyraża zgody na taką formę zwolnienia, to do porozumienia dojść nie może. Zarówno pracownik jak i pracodawca nie muszą wyrazić zgody na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Tak więc, jeśli pracodawca wypowie pracownikowi umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wówczas zgodnie z art. 167 z indeksem 1 KP pracownik jest zobowiązany do wykorzystania przysługującego mu urlopu. Pracownikowi przysługuje ponadto jednomiesięczna odprawa emerytalna (no chyba że w regulaminie wynagradzania wprowadzono dwu- lub 3-misięczną odprawę).
Dodaj odpowiedź
TERESA
2016-07-12 13:04:23
Odpowiedzi: 0
ILE WYNOSI USTAWOWO ODPRAWA EMERYTALNA I CZY NALEŻY SIE JESLI ZAKŁAD JUŻ NIE ISTNIJE A JA W SIERPNIU PRZECHODZE NA EMERYTURE dziękuję pozdrawiam
SARA
2016-07-12 13:26:46
Odpowiedzi: 0
Po 12 latach pracy były podwyżki na moim stanowisku równo dla wszystkich to 2700 ja otrzymałam 2500 nie zgadzam się i napisałam odwołanie do dyrekcji apelacyjnego byłam równiez na rozmowie u dyrektora zasugerował ze byłam 3 lata na wychowawczym a teraz jestem w ciązy, staneło na tym że poprosiłam na piśmie o ksero dokumentacji ze spotkań z dyrekcją i zw.zaw.Czy dyrekcja może mi odmówić ksero dokumentów abym zweryfikowała wszelkie błędy .Co mam zrobić. Biore również pod uwagę pozew do sądu o to jest dyskryminacja pracownika. Proszę o pomoc pozdrawiam dyskryminacja o i ze związkami zawodowymi
Janusz
2016-08-05 13:31:56
Odpowiedzi: 0
Jestem na rencie pracodawca zatrudnił Mnie na 1/4 etatu pomimo tego pracowałem jak inni po 8 godzin dziennie , czy jest podstawa prawna abym dochodził Swoich praw w Sądzie Pracy , choć wypłacał Mi pensję jak wszystkim
GABRIELA
2016-08-11 11:07:12
Odpowiedzi: 0
MAM PYTANIE CZY SZEF PRZYZNAJĄC DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT MOŻE POMINĄĆ PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO Z 20 LETNIM STAŻEM I PRZERWAMI NA URLOP WYCHOWAWCZY Z UMOWĄ O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY DZIĘKUJĘ
GOSIA
2016-08-19 12:11:30
Odpowiedzi: 0
Witam Jestem na urlopie rodzicielskim do 30.09.2016 czy po rozwiązaniu umowy w na własną prośbę w dniu 20-08-2016 dalszy rodzicielski od dnia 21-08-2016 bedzie wypłacał ZUS. Pozdrawiam
Mirek
2016-08-30 10:22:11
Odpowiedzi: 0
Witam, pracodawca dotychczas opłacał pracownikom wynajem mieszkań poza miejscem zamieszkania (1-2 letnie kontrakty na terenie Polski). Teraz planuje przerzucić opłaty na pracowników zwiększając wynagrodzenie wg różnych stawek w zależności od stanowiska. Czy może różnicować stawki niższe dla pracowników niższego szczebla, wyższe dla kierowników, najwyższe dla dyrektorów?
Gość
2016-09-16 15:37:08
Odpowiedzi: 0
Jestem pracownikiem zatrudnienie na czas nieokreślony my nie możemy nic powiedzieć że coś nam się nie podoba wszysków trzeba robić jak każe dyrekcja apracownicy zatrudnienie na umowę zlecenie mogą wszystko nie przychodzą do pracy gdy im nie pasuje żle ją wykonują a dyrekcja nic nie robi bo boi się że odejdą i praca nie zostanie wykonana My nie możemy nic zrobić bo zaraz jesteśmyna dywaniku
Gość
2016-11-08 14:21:27
Odpowiedzi: 0
Pracuje w państwowej firmie budżetowe, czy dyrektor może pozwalać jednym pracownikom obsługi na pracę 4 godziny w dni kiedy nie ma dzieci,a inni muszą pracować 8 godzin.wszyscy zatrudnieni na 8 godzin dziennie.
Gość
2016-11-27 12:45:06
Odpowiedzi: 0
Umowa wygasła 31.10.2016.nowa umowa będzie obowiązywać od 1.01.2017.czy jest kontynuacja zatrudnienia.Firma ta sama
Gość
2016-11-28 16:50:38
Odpowiedzi: 0
Dzień dobry mam pytanie dotyczące mojej pracy w porze nocnej mamy trzy miesieczne dziecko zona przebywa w chwili obecnej na urlopie macierzyńskim,czy ja jako ojciec mogę skorzystać z przywileju do czwartego roku zycia dziecka,ze mogę nie mieć nocek tylko zmiany dzienne?
Gość
2017-01-08 08:41:31
Odpowiedzi: 0
Czy nierownomierny czas pracy na posterunkach ( ochrona mienia) jest naruszeniem art 18 kodeksu pracy?
Gość
2017-04-11 06:50:53
Odpowiedzi: 0
Czy premia za prace na takich samych zasadach dla 2 pracownikow powinna byc taka sama?
Gość
2017-06-01 08:32:18
Odpowiedzi: 0
Jestem zatrudnina na stanowisku doradca klienta z lekkim stopniem niepełnosprawności, kierownik uważa że nadaję się tylko do obsługi klienta na kasie. W rozmowie na kierownik uznał że dlatego iż pracuję podobno wolniej niż inni, zapytany kiedy widział jak pracuje na sklepie skoro siedzę cały czas na kasie otrzymałam odpowiedź że kierownik dzisiaj widział jak trzymałam karton z towarem, on by go rozerwał a ja szukałam noża w kieszeni. Nadmienię że noże dostajemy od firmy do użytku i rozcinania kartonów i każdy z pozostałych pracowników ich używa. Według mnie jest to zaniżanie mojej wartości, ponad to kierownik wypytuje dlaczego przebywa się np. na l4, co nam było skoro on nic nie zauważył? albo odgórnie wypełniamy wyjaśnienia dlaczego ktoś skorzystał z urlopu na żądanie. Czytając kodeks pracy po raz chyba setny utwierdzam się w przekonaniu że łamie się w firmie prawa pracownicze . Proszę o komentarz
Gość
2017-08-16 02:47:39
Odpowiedzi: 1
Wraz z kolega opuscilem stanowisko pracy na 3godziny przed koncem pracy. Kolega jest przyjety na umowe zlecenie ,ja natomiast na umowe o prace. Pracujemy w tej samej firmie,lecz w innych dzialach ,mamy roznych kierownikow i moj napisal pismo do prezesa o ukaranie mnie, a kolega,o ktorym wszyscy doskonale wiedza ze to jego odwozilem do domu,nie ma zadnych konsekwencji. Czy moga ukarac mnie, a jego nie?
Odpowiedzi (1):
Gość
2019-12-03 12:52:03
Mogą , a ciebie mogli nawet zwolnić dyscyplinarnie za porzycenie pracy .
Dodaj odpowiedź
Gość
2021-06-28 16:42:36
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może wymagać deklaracji od pracownika, czy jest w związku partnerskim z innym pracownikiem?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 

Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie